Blaty kuchene z Granitu Jet Black

Blaty kuchene z Granitu Jet Black. Montaż: Zielona Góra.